Børnehuset Søndersø

Kalender

Velkommen til Børnehuset Søndersø - Et børnehus med liv og læring og fællesskab i dejlige omgivelser. Børnehuset Søndersø er en integreret institution - her er vores tilsynsrapport.

Værdier

Vi har i Børnehuset Søndersø særligt fokus på barnet som en aktiv medspiller i udformningen af hverdagen. Vi har indarbejdet dele af den norditalienske pædagogik, også kaldet Den integrerende baggrund, i vores institutionskultur. Den integrerende baggrund indebærer et anerkendende og inkluderende børnesyn, hvor der tages udgangspunkt i børnenes kompetencer, styrker og interesser.

Det er et menneskesyn, der lægger vægt på, at både børn og voksne er i stand til, hvis de får ordentlige vilkår, at tage ansvar og udvikle sig. En tro på og tillid til, at alle har noget at byde ind med og hvis man får mulighed for at tage et fælles ansvar, så gør man det.

Det er en opfattelse af barnet som et ligeværdigt og kompetent medmenneske, der gør det i stand til at være aktiv deltager og medskaber af det sociale liv og af kulturen. Fælles er også ønsket om pædagogisk ikke alene at ville noget “for” børn, men at ville skabe noget sammen “med” børn.

Derfor arbejder vi proces og temaorienteret, hvilket giver os mulighed for at medinddrage børnene i udviklingen af temaerne på baggrund af deres spor. Det vil sige det, der optager dem og kommer til udtryk i deres leg, diskussioner og betragtninger.

Den voksnes rolle er derfor at:

•Gå foran – vise vej, inspirere og guide barnet til dets næste udviklingszone
•Gå ved siden af – understøtte barnet til at mestre og styrke det nuværende udviklingstrin
•Gå bagved –se barnets spor, hvad er det optaget af og derigennem blive klogere på hvordan barnet kan inspireres til næste udviklingszone.

Vi arbejder endvidere med rummet som en aktiv medspiller, efter nord Italiensk forbillede. Det vil sige at vi bestræber os på at lave inspirerende og stimulerende læringsmiljøer.

Det skal være let for barnet at kunne se og overskue ’hvad kan jeg her’. Legetøj og beskæftigelsesmaterialer er stillet indbydende op og skal inspirere til leg. Rummet er i stadig forandring alt efter hvad der optager børnene. Børnene er selv med til at sætte et aftryk på deres stue med tegninger eller udstillinger af ting de selv vælger.

Det er også derfor vi har skofri zone overalt, undtaget garderoberne, da alle gulvflader bruges til leg og aktiviteter.

Se her et eksempel på praktisk pædagogisk planlægning og gennemførelse af aktivitet.

ERFARINGER FRA MARKSTUEN
Et eksempel: Tema: ’Marken’
På Markstuen i børnehaven havde de voksne besluttet at lave et tema over ’Marken’. Vi lagde ud med et ’Børnemøde’ med et kort oplæg fra de voksne om tankerne for temaet. Derefter en spørgerunde blandt børnene, om hvad de tænker, der sker på en mark. Alle børnenes kommentarer nedskrives. Børnene har lidt svært ved at forholde sig til mødet da formen er helt ny og det ikke bygger på noget konkret og selvoplevet, men vi får da lidt at gå efter.
Vi beslutter ud fra mødet at lave en tur til en mark og dér observere og nedskrive børnenes reaktioner. Børnene bliver optagede af insekterne og en gul mark vi ser i det fjerne. De voksne spørger børnene, om de ved, hvad det er? Ingen har et bud, men alle vil gerne med for at undersøge fænomenet næste dag.
Ud fra de nedskrevne noter udarbejdes en række undertemaer om bla. Mariehøns, sange om bondegårde/marker, korn til brød mm. Alt baseret på børnenes tilbagemeldinger. De voksne kommer med understøttende input når luften iblandt går lidt af temaet. Det er dog tydeligt at de input, børnene kommer med, hurtigst fanger an, dels fordi det enkelte barns entusiasme har en afsmittende virkning på kammeraterne og dels fordi det er forankret i barnets/børnenes egen selvoplevede virkelighed.
Nogle børn er meget optagede af denne måde at arbejde på, andre børn er sværere at fange. Det er en stor udfordring at sikre sig, at alle børn oplever at blive optaget på et eller andet tidspunkt, samtidig må vi også acceptere at ikke alle aktiviteterne appellerer til alle børn, men at nogle melder sig ud i perioder. De voksnes opgave er derfor, at undersøge, hvad disse børn er optagede af og indarbejde det i temaet.
Temaet levede hele året igennem, nogle gange på meget lavt blus, måske bare et månedligt fotografi af ’vores’mark og til andre tider med ny næring fra noget børnene blev optaget af i andre temaer.
Groft sagt kan man sige at arbejdsmetoden består af en vekselvirkning mellem at:
• indsamle børnenes spor,
• gøre det muligt for børnene at udforske og afprøve de ting de er optagede af,
• evaluere forløbet og
• indsamle nye spor osv. osv.

 Aktiviteter

Årsplanen for 2019 -  2020 er på vej for både vuggestuen og børnehaven.